Lesson A1 05 This is my family

THIS IS MY FAMILY

THIS IS MY FAMILY. 2

LANGUAGE FOCUS. 2

Vocabulary. 2

GRAMMAR. 3

2.1 Family tree. 3

2.2 Who? And Here/ There. 4

2.3 Possessive pronouns. 4

2.4 S + Bao nhiêu tuổi? HOW OLD?. 5

PRACTICE. 5

3.1 Write down the correct numbers. 5

3.2 Translate what you hear into Vietnamese and write down the correct numbers. 5

3.3 Listen to the reading and choose a correct word. 5

3.4 Translate into Vietnamese: 6

3.5 Answer these questions below based on the reading in exercise 4: 6

3.6 Put the words in the correct order to make meaningful sentences. 7

PRONUNCIATION.. 7

4.1 Distinguish tones: 7

4.2 Ending vowels: -ai and –ay. 7

4.3 Ending consonants: -n /-t and m /-p

LANGUAGE FOCUS

Hùng:               Linda ơi, đây là ảnh gia đình em phải không?

Linda:              Dạ, ảnh gia đình em đó.

Hùng:               Ai đây?

Linda:              Đây là ba em, còn đây là mẹ em.

Hùng:               Ba em năm nay bao nhiêu tuổi?

Linda:              Năm nay ba em năm mươi lăm tuổi.

Hùng:               Ba em làm nghề gì?

Linda:              Ba em là giáo viên.

Hùng:               Còn mẹ em làm nghề gì?

Linda:              Mẹ em không đi làm. Bà ở nhà là nội trợ.

 

Vocabulary     

Gia đình: family

Công nhân: worker

Luật sư: lawyer

Kỹ sư: engineer

ảnh: picture

Nội trợ: housework, housewife

Đây: this

Bao nhiêu = mấy: how many, how much

Tuổi: year old, age

Ai = who?

Năm nay: this year

ở nhà: stay at home

Đây là ai? = Ai đây?                            Who is this?

Ba em bao nhiêu tuổi?                      

Ba em = ba của em = father of I: my father

Tên tôi = tên của tôi

Của: of

Anh = anh trai

Anh chị em cô

Ảnh gia đình cô

Ảnh anh chị em cô

             

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMMAR

Cậu

Mợ

Bác hai/cả

Chú

Thiếm

Chú

Bác

Dượng

Dì bé/út

Chú

Bác

Dượng

Ông nội

Bà nội

Ông ngoại

Bà ngoại

Ba (Bố)

Mẹ (Má)

Anh (trai)

Chị (gái)

Em (trai)

Em (gái)

Tôi

2.1 Family tree

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Who? And Here/ There

Đây: This

Là: is

ai? WHO

Kia/ Đấy/ Đó: that

Ông ấy/ Bà ấy

Chị Hoa

Đây

là…….

Ba tôi

Kia/ Đấy/ Đó

Ông tôi

Ông ấy / bà ấy

Ông Tuấn/ Bà Châu

Chị Hoa

Cô giáo tôi

Anh ấy: he (young male but older than you)

Ông ấy: he (old male)

Cậu ấy: he ((friends, younger male)

 

Chị ấy: she (young female but older than you)

ấy: she (friends, younger female)

 

Em ấy: he/she (younger male/female)

 

Ai đây?

Ai kia/ đấy/ đó?

 

Đây

This / Here

Kia / Đấy/ Đó

That / There

 

2.3 Possessive pronouns

Ba của tôi                    >>        Ba tôi

Cô giáo của tôi            >>>      Cô giáo tôi

 

2.4 S + Bao nhiêu tuổi? HOW OLD?

MẤY = BAO NHIÊU: HOW MANY / HOW MUCH

Em bao nhiêu tuổi?

Em 29 tuổi. (Am: là)

 

Who is this?                Đây là ai? = AI đây?

This is my mother.      Đây là mẹ em.

Age: Em bao nhiêu tuổi? Chị mấy tuổi? Mẹ em mấy tuổi?

Nationality: Em là người nước nào?

Occupation: Em làm nghề gì?

 

PRACTICE

3.1 Write down the correct numbers.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

3.2 Translate what you hear into Vietnamese and write down the correct numbers.    

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

                                   

3.3 Listen to the reading and choose a correct word

Vocabulary:

Bác sĩ                                                              doctor

Đại học Y khoa                                                University of Medicine          

Đại học bách khoa                                           University of Engineering      

Có việc làm/ Không có việc làm                     employed / unemployed

Chưa / chưa có                                               yet, not….yet

Muốn                                                               want

Nghỉ hưu                                                         retired

Trở thành                                                        become

Sống cùng                                                       live together

Có con                                                             have babies

Có chồng / có vợ                                             get married (have a husband/have a wife)

Lái xe                                                               drive (v), driver (n)

Như                                                                 like

Ở nhà                                                              stay at home

Nhưng                                                             but

Với                                                                  with

Năm nay                                                         This year

Đi làm                                                             go to work

 

Gia đình tôi có ……………………………………….. người.

            a. ba                b. bốn              c. năm             d. sau

Ba tôi năm nay ………………………………………………………. tuổi

            a. 60                b. 61                c. 62                d. 63

Ba tôi là ………………………………………………………………….

            a. công nhân   b. lái xe           c. dược sĩ        d. bác sĩ

Chị gái tôi đã có chồng nhưng ………………………………. con.

            a. mới có         b. chưa có       c. đã có           d. có nhiều

Chị ấy …………………………………………………………………… việc làm

            a. có                b. chưa có       c. có nhiều       d. có hai

Chồng chị ấy là ……………………………………………………………………

            a. dược sĩ        b. lái xe           c. bác sĩ           d. giáo viên

Tôi là sinh viên ……………………………………………………………………

            a. Đại học Dược          Đại học Y khoa            c. Đại học Bách khoa

Tôi muốn trở thành ………………………………………………. như ba tôi.

            a. bác sĩ           b. y sĩ               c. dược sĩ        d. y tá 

 

3.4 Translate into Vietnamese:

Vocabulary:

Dạy                                                      teach

Trường Tiểu học                                 primary school

Trường Trung học cơ sở                     secondary school

Trường Trung học phổ thông  high     school

Lịch sử                                                 history

Đi học                                                  go to school

Đang học                                

Đang ở nhà

Her name is Hoa. She is 19 years old. She is a student at University of Medicine. This is Hoa’s father. His name is Nam. He is 50 years old and he is now retired. And her mother’s name is Hiền. She is 50 years old. She teaches History at a Secondary school. Hoa’s younger sister is 10 years old. She is studying at a primary school.

 

3.5 Answer these questions below based on the reading in exercise 4:

Năm nay Hoa bao nhiêu tuổi?                                                                                   

Hoa có phải là sinh viên Đại học Bách Khoa không?

                                                                                                                                               

Bố Hoa tên gì?                                                                                                           

Ông ấy bao nhiêu tuổi?                                                                                             

Ông ấy làm nghề gì?                                                                                     

Mẹ Hoa bao nhiêu tuổi?                                                                                            

Bà ấy làm nghề gì?                                                                                                    

Em gái Hoa bao nhiêu tuổi?                                                                          

Em ấy học tiểu học đúng không?                                                                  

 

3.6 Put the words in the correct order to make meaningful sentences

1.     ông Mai/ bố/ chị ấy/ là

2.     tuổi/ 50/ năm nay/ ông ấy

3.     là/ ai/ còn kia?

4.     bà ấy/ tôi/ bác/ là

5.     Lan/ chị gái/ nghề/ làm/ gì?

6.     là/ chị ấy/ bác sĩ

7.     ai/ là/ ông Nam?

8.     đó/ ông ngoại/ là/ chị Hoa

9.     bao nhiêu/ chị Hoa/ ông ngoại/ tuổi?

10.  tuổi/ tôi/ bảy mươi/ năm nay.

 

PRONUNCIATION

4.1 Distinguish tones:

ba        -                   -                   -                   -           bố        -           bỗ

ma       -                  -                  -                   -           vố        -           vỗ

đa        -           đá        -           đã        -           ngô      -           ngố      -           ngỗ

va        -                   -                   -                   -           hố        -           hỗ

ta         -                    -                    -           tiên      -           tiến      -           tiễn

 

4.2 Ending vowels: -ai and –ay

ai         -           ay                                vai       -           vay

tai        -           tay                               hai       -           hay

sai       -           say                               phai     -           phay

dai       -           day                              khai     -           khay

mai      -           may                             thai      -           thay

 

4.3 Ending consonants: -n /-t and m /-p

-n/-t                                                    -m/-p

bán      -           bát                               úm       -           úp

            kén      -           két                               xúm     -           xúp

            vạn      -           vạt                               ấm       -           ấp

            bận      -           bật                               cấm     -           cấp

            bún      -           bút                               tắm     -           tắp

                        sàn sạt                                    hầm hập

                        ken két                                    chiêm chiếp

                        man mát                                 ồm ộp

                        hun hút                                    ăm ắp